Blog

NEDEN VERİ KALİTESİ


 

Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileri ve buna bağlı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurumların sahip olduğu ‘Veri’ stratejik öneme sahip en değerli varlıklardandır. Bir kurumun sahip olduğu finansal varlıklar, insan kaynağı varlıkları gibi kıymetli varlıklarının yanı sıra kurumun sahip olduğu ‘Veri’ ve bu Veri’den üretilecek bilgi günümüz kurumlarının en değerli varlıkları arasında yer almaktadır. 

Kurum çapında operasyonel verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, risk ve uyum ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile doğru verinin, doğru zamanda, doğru kullanıcılara teslim edilmesi hayati öneme sahiptir. 

Yakın geçmişte, ağırlıklı olarak BT birimlerinin mevcut veri kalitesi problemlerini çözmek amacıyla sahiplendiği veri kalitesi araçları, artık yetersiz kalmakta; ve veri yönetişimi yaklaşımı ile birlikte veri kalitesi yönetiminin sorumluluğunu BT birimlerinden, iş birimlerine doğru yönlendirmektedir. Bu bağlamda, iş birimi kullanıcıları veri kalitesi kurallarını tanımlama görevini üstlenirken, BT birimi ilgili veri kalitesi kurallarının kurum genelinde yaygınlaştırılması görevini üstlenmektedir. Bu değişim ile birlikte BT ve İş birimleri arasındaki işbirliği ihtiyacı daha da önem kazanmaktadır.

 
 
Kurum içerisinde düşük veri kalitesinin doğrudan etkileşimde olduğu iş birimlerini Yasal Raporlama, Risk Yönetimi, Satış ve Pazarlama, Müşteri Hizmetleri, Finans olarak sıralayabiliriz. Yapılan araştırmalar düşük veri kalitesinden en çok etkilenen 2 iş biriminin, Yasal Raporlama ve Risk Yönetimi olduğunu göstermektedir.
 
Veri kalitesi açısından kurum için en önemli veri tipleri; yukarıdaki grafikte yer aldığı gibi; 

• Risk ve Uyum birimlerini ilgilendiren Referans veri ve Counterparty verisi ile, 

• Satış Pazarlama birimlerini ilgilendiren Müşteri ve Ürün verisidir. 

Kurumun sahip olduğu en değerli varlıklarından Veri’nin kalitesinin düşük olması, kurumun tüm iş birimlerinde ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Satış ve Pazarlama birimlerini ilgilendiren veri alanlarındaki (iletişim bilgileri, hesap bilgileri, işlemleri, vb.) kalite sorunları, bu iş birimlerinin müşteriyi tanıma, müşteriye ulaşma, müşteriyi faklılaştırabilme çalışmalarındaki verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Bunun yanı sıra, Risk ve Uyum birimlerini ilgilendiren veri alanlarındaki (referans veri, risk skoru, iş kolu, sermaye tutarı, vb.) kalite sorunları ise daha ciddi sorunlara ve maliyet artışlarına yol açabilmektedir. Veri kalitesi sorunlarından kaynaklı yanlış hesaplamalar, yasal raporlamaların yanlış olmasına ve böylece uyum ve denetim sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olur. 

Aşağıda yer alan grafikte farklı iş birimlerinin farklı veri kalitesi metriklerini önceliklendirdiğini görebiliriz. 
 

Veri Yönetişimi Uygulamalarında Veri Kalitesinin Temel Unsurları 

İşbirliği 

Veri yönetişimi projelerinde, BT ve iş birimleri arasında işbirliğinin sağlanması kritik öneme sahiptir. Kullanılacak veri kalitesi çözümü, bu işbirliğini sürdürülebilir bir yapıda sağlayacak yeteneklere sahip olmalıdır. 

Otomasyon 

Veri yönetişimi uygulamalarında veri kalitesi kurallar ile yönetilmekte ve kurallardan geçen veriye ait istisnai durumlar izlenmektedir, bu sebeple veri kalitesi görevlerinin otomasyonu önem kazanmaktadır. 

Yaygınlaştırma 

İş birimlerinden gelen yeni istekler doğrultusunda, veri kalitesi kurallarının hızlı şekilde güncellenmesi ve kurum çapında dağıtımı gereklidir. Özellikle iş birimlerinin, BT ile üzerinde çalışacakları ortak arayüzler sayesinde proaktif bir yaklaşımla yaygınlaştırma sağlanmalıdır. 

İzlenebilirlik 

Veri kalitesi sisteminden geçen veriler üzerinde ortaya çıkan veri kalitesi sorunlarının kaynağının kısa sürede tespit edilmesi ve sorunları giderecek aksiyonların alınmasını sağlamak için izlenebilirlik önemli bir gereksinimdir. 

İstisna Yönetimi 

Veri kalitesi sisteminden geçen verilerde ortaya çıkan istisnai durumların yönetimi için proaktif izleme yetenekleri sağlanmalıdır. İstisnai durum tespitinin zamanında yapılması ve iyileştirme için gerekli alarm mekanizmasının işletilmesi veri yönetişimi süreçlerini desteklemelidir. 

Önemli not: Doküman içerisinde kullanılan anket verileri, Informatica ve WBR Digital firmaları tarafından finans sektörü özelinde yapılan anket verilerini içermektedir. Farklı sektörler için değerler, farklılık gösterebilir. 


Informatica Veri Kalitesi Çözümü 

Informatica Veri Kalitesi çözümü, bir teknoloji altyapısı sunmanın ötesinde; içerdiği izleme, ölçümleme, raporlama, kalite kurallarının çözümü, istisna yönetimi, iş sözlükleri, metadata yönetimi yetenekleri ile kurumun veri kalitesi politikaları doğrultusunda, sağlıklı bir Veri Yönetişimi (Data Governance) altyapısının kurulmasına da hizmet eder. 

BT birimi kullanıcılarının yanı sıra, yüksek düzeyde teknik bilgiye sahip olmayan İş birimi kullanıcılarının da kendi iş kuralları ve ihtiyaçları doğrultusunda veriyi doğru anlayarak yönetmelerine imkân tanımaktadır. 

Informatica Veri Kalitesi çözümü sahip olduğu entegre metadata yönetimi, iş sözlükleri, anlık proaktif izleme, veri validasyonu, istisna yönetimi, iş akışları, BT ve iş birimi arasında iş birliği sağlama ve Büyük Veri platformlarındaki veri işleme yetenekleri ile basit ölçekli veri kalitesi araçlarından çok daha zengin yetenekler sağlamaktadır. 


Informatica Veri Kalitesi Temel Faydaları 

• Operasyonel maliyetlerin düşürülmesi 

• Doğru segmentasyon yapılması 

• BT ve İş birimleri arasındaki işbirliği ile verimlilik artışı sağlanması 

• Veri yönetişiminin desteklenmesi (Veri sahipliği, izlenebilirlik, iş sözlükleri, metadata yönetimi) 

• Veri kalitesi kurallarının farklı birim ve sistemlerin ihtiyaçlarına yönelik kullanılması 
• Yasal Raporlama 
• Risk Yönetimi ve Uyum
• Pazarlama ve Satış 
• CRM, ODS, Veri Ambarı ve MDM
• Data Migration Süreçleri
• Veri Kalitesi metriklerinin KPI’lar bazında takip edilerek tüm kurum bazında yaygınlaştırılması
 
• Yazılım geliştirme süreçlerinde hızlı entegrasyon sağlanması 

• Kaliteli veri ve doğru segmentasyon ile Satış ve Pazarlama etkinliklerinin verimliliğini artırılması 

• Omni-Channel ve Digitalleşme süreçlerinin desteklenmesi 

Informatica Veri Kalitesi, yukarıda listelenen temel faydaları sağlamak üzere aşağıda yer alan Uygulama Metodolojisi adımlarını takip eder ve bu adımlar yaşayan bir döngü içerisinde süreklilik gösterir.