Bilgisayar Destekli DenetimACL Türkiye temsilciliğini 2000'li yılların başından bu yana yürüten KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri konusunda Türkiye'de pazar lideri olarak, özellikle reel sektör için elindeki araçlar ile bir denetim çözümü geliştirmiştir.

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Denetim çözümü, bütün Türk ve Uluslararası muhasebe sistemleri ile çalışabilmektedir. (SAP, Logo, Oracle, Likom, Netsis, INFOR10 Financial Business (SunSystems), JD Edwards, Baan, Inhouse Muhasebe Programları...)

Holdingler İç Denetim Sistemi
 
Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri konusunda ACL Türkiye temsilciliğini yürüten KOMTAŞ Bilgi Yönetimi olarak, 2000 yılında başlattığımız Veri ve İstihbarat Analizi çalışmaları çerçevesinde "denetim faaliyetlerinin otomasyonu" na yönelik projelerimizde elde edilen bilgi birikimimizi "KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Standart Denetim Uygulamaları" adı altında kolay kullanımlı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişebilen bir programda topladık. Programın temel amacı firmalarımızın mali ve iş yönetimi yazılımlarından elde edilen verileri alarak, Türkiye'de kabul görmüş, kolay uyarlanabilen, hazır senaryolardan geçirerek denetlenmesini sağlamaktır. Denetim çözümümüz, Türkiye'de yaygın olarak kullanan SAP, INFOR10 Financial Business (SunSystems), Logo, Oracle, Likom, Netsis, JD Edwards, Baan muhasebe ve iş yönetim yazılımlarıyla uyumlu olduğu gibi şirketlerin kendi geliştirmiş oldukları sistemlerden de veri okumakta ve denetim senaryolarına tabii tutmaktadır.
 
İç Kontrol ve Sürekli Gözetim Sistemi

İş Güvencesi Sistemi ve Sürekli Denetim Uygulamaları; müessese içindeki veri kaynaklarının doğruluğunu, güvenirliğini, tutarlığını, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliği ile verilerin karar destek faaliyetleri için süratli ve güvenli bir şekilde hazır tutulmasını amaçlar. Bu hedefleri gerçekleştirmek için en önemli araç, daha etkin ve detaylı iç denetim ve iç kontroldür. Ancak bunun için bazı metodolojiler gerekmektedir. Bu metodolojiler, Sürekli Denetim ve Business Assurance uygulamalarıdır. Özellikle her iki uygulama için üst yönetimin katkısı gerekmektedir. KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, müesseslerin karşılaştıkları kayıpların azaltılması ve kontrolünü sağlamak üzere kuracakları İş Güvence Sistemi ve Sürekli Denetim Uygulamaları için, Metodoloji, Danışmanlık ve Yazılım hizmetlerini sunmaktadır. Şirketimizin bu alandaki tecrübesi, bilgi birikimi ve kullandığı "Veri Analizi" yöntem araçları maruz kalınan risklerin önlenmesini, şirket faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun yürütülmesini, veri kaynaklarının güvenilirliğini ve tutarlılığını, yolsuzluğun araştırılmasını ve önlenmesini, iş kayıplarının azaltılmasını, karlılığın artırılmasını ve en önemlisi hızlı geri getiriyi sağlamaktadır. İş Güvencesi Sistemi kapsamında şirketinizde yapacağımız ön değerlendirme çalışmalarında, iş-kritik alanların tespiti, bu alanlarda kullanılacak önleyici/kontrol edici standart yöntem ve metodolojilerin belirlenmesi ve bunları destekleyici çözümleri sunmaktayız. Komtaş Bilgi Yönetimi, farklı veri kaynaklarından farklı formatlardaki verilere ulaşabilen; data tutarlılığını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve bütünselliğini kontrol edebilen; her türlü analizi zamanlamaya, gerçekleştirmeye ve sonuçları hızlı bir şekilde raporlamaya imkan tanıyan bir dizi ürünü kendi portföyünde tutmaktadır. Veri Analizi ve İstihbarat Analizi konusundaki deneyimi ile bu ürünleri, danışmanlık ve destek vererek, komple bir çözüm olarak sunmaktadır. KOMTAŞ Bilgi Yönetimi İş Güvencesi Sistemi ve Sürekli Denetim Uygulamaları ile her kademede kontrol ve denetim sağlanmaktadır. • İşlemler gerçekleşmeden • İşlemler gerçekleşirken • İşlemler gerçekleştikten sonra

Aracı Kurumlar İç Denetim Sistemi

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi tarafından geliştirilen Aracı Kurumlar iç denetim sistemi çözümü 14.07.2003 tarih ve 25168 sayılı resmi gazetede yayımlanan Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkilin Esaslar Hakkındaki Tebliğ'de aracı kurumların iç denetim sistemlerinde yer vermesi gereken asgari denetimleri içermekte ve geniş veri analizi ürün yelpazesi ile aracı kurumların iç denetimde gerek duydukları her türlü analizi gerçekleştirmesine imkan vermektedir. Aracı kurumlar iç denetim sistemi çözümü ana başlıklar halinde şu şekilde özetlenebilir.
 
Müşteri Hesap Açılışında Yapılan Kontroller

Kara Liste Kontrolü
Ad, soyad, adres ve tüm kimlik bilgileri üzerinden kara liste kontrolü yapılmaktadır. Kara liste olarak uluslararası kurumların (OFAC, FATF) hazırlamış oldukları listeler kullanılabildiği gibi milli ve kurum içi kara listeler de kullanılabilmektedir. 

• Önceki Müşteri Kontrolü
Ad, soyad, kimlik ve adres bilgileri üzerinden mevcut müşteriler aramasından arama ve eşleme yapılmaktadır. 

• İlgili Kişi Analizi
Aynı adreste oturan diğer kişiler tespit edilir, aynı aileye ait kişiler, soyad, doğum yeri, ana ve baba adı üzerinden eşleme yapılarak tespit edilmektedir. 

Müşteriden Tahsilat ve Müşteriye Yapılan Ödeme İşlemlerinin Denetimi
• Azami nakit tutar kontrolü
• Ödeme şekli sınıflandırması (Havale, EFT, nakit) 

Elektronik Fon Transferi (EFT) ve Havale İşlemleri Denetimi
• EFT sıklık analizi
• EFT profil belirleme ve gruplama analizi
• EFT kullanım şekli analizi

Virman İşlem Kontrolleri
• Virman sıklık analizi
• Virman profil belirleme ve gruplama analizi 

Mutabakat
• Aktif-Pasif kalemler ile Nazım hesap mutabakatı
• Gün sonu işlem mutabakatı
• Fiili durum ve muhasebe kayıtları mutabakatı. 

Risk Kontrolü
• Kredi limit ve uyum kontrolleri
• Açığa satış limit ve uyum kontrolleri
• Kredi kullanım uygunluk kontrolleri
• Açığa satış uygunluk kontrolleri 

Repo-Ters Repo İşlemleri

• Repo-Ters repo faiz kontrolleri
• Vergi hesap kontrolleri
• Kullanımdaki istismar kontrolleri
• Personel işlem kontrolleri 

Halka Arz İşlemleri
• Halka arz başvuru mükerrer kontrolü
• Kara liste kontrolleri
• Başvuru gruplamaları
• Başvuru arası ilişki tespiti
• Ortak hesap, Ortak Virman kontrolleri 

Bankalar İç Denetim Sistemi

Günümüzün değişen iş dünyası hem bankalar ve hem de bankaların denetim birimleri açısından önemli gelişmeler göstermektedir. Artan rekabet ortamı, katı mali ve yasal düzenlemeler, ticari başarısızlıklar ve teknolojideki büyük atılımlar iş riskini artırmakta ve yanlış mali bildirimlere neden olabilmektedir. Yeniden yapılandırma programı, bankacılık sisteminin mali ve operasyonel yapısının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ile bankacılık sektöründe gözetim ve denetimin etkinliğini artıracak, sektörü daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri getirmektedir. Yeniden yapılanmanın kapsamı, IAS 39 un da dahil olduğu Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Denetim Enstitüsü (IIA) standartları, Bankacılık alanında Basle Komitesinin Accord”' ları ve bu normlar esas alınarak hazırlanan Bankacılık Kanunu ve BDDK Yönetmelikleri esas alınarak belirlenmektedir.

Bankaların ve özel finans kuruluşların piyasa disiplini içerisinde, sağlıklı etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir yapıda işleyişi için bazı uluslararası yöntem ve metodolojileri kullanma zorunluluğu iyice açığa çıkmıştır. Veri analiz teknikleri, İstatistik ve Nümerik Teknikler, Risk Analiz Yöntemleri, Görsel Analiz Teknikleri ve Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (CAATTs) bu alanda sayabileceğimiz belli başlı yöntem ve metotlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Komtaş Bilgi Yönetimi bankalar iç denetim sistemi çözümü; banka bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin denetim ve gözetimini sağlamak için sistem analizi ve sonrasında belirlenecek kontrol noktalarında yapılacak olan kontrolleri içermektedir.

Bankanın karşı karşıya bulunduğu kredi riskinden personel hesaplarının takibi ve su istimallerin öngörülmesine kadar geniş bir yelpazede kontrollerden geçirilen işlemler sayesinde denetçiler veri yığınlarıyla uğraşmaktan kurtulmakta aksine özümsenmiş, süzülerek ve belli kontrollerden geçirilerek elde edilen sonuçlar üzerinden denetimlerini tamamlama imkanı bulmaktadırlar.

Yapılan iç denetim kontrollerinden bazı örnekler:

Muhasebe-Kontrol
Muhasebe Hesap Bakiyeleri Eşitsizliği
220 ve 221 Hesaplarının izlenmesi
360 ve 361 hesapların izlenmesi
293 Hesap hareketlerinin izlenmesi
Takip Hesaplarının İzlenmesi
Kasa limit aşımlarının ve gerekçelerinin izlenmesi
Fiş üzerindeki borç ve alacak toplamlarının eşit olmaması durumunun tespiti
Mizan bakiye kontrolü
Nazım Hesap Eşitliği
Tek Bacaklı Fişler

Şube-Kontrol
Limit Aşımına ve Dolu Donuk KMH Kullanımına Sebebiyet Veren Şubelerin izlenmesi
Şube bazı Aktif - Pasif farkı (Tüm hesaplar bazında detay)
Şube bazında bakiye toplamı Şube ve döviz cinsi bazında bakiyesi sıfır vermeyen nazım hesapların tespiti
Şube ve döviz cinsi bazında bakiyesi sıfır vermeyen diğer hesapların tespiti
011-293 hesaplarının şube ve döviz cinsi bazlı bakiye mutabakatı
292-293 hesaplarının şube ve döviz cinsi bazlı bakiye mutabakatı
294-295 hesaplarının şube ve döviz cinsi bazlı bakiye mutabakatı
Şubeler Cari hesap kontrolü
Tek taraflı çalışan efektif/döviz vaziyetinin tespiti
Birden fazla çalışan efektif/döviz vaziyetinin tespiti
Repo Sipariş İptalleri
Nakit Çekim İşlemleri
Hareketsiz Hesaplar

Müşteri-Kontrol
Mevduat hareketlerinin izlenmesi
Karşılıksız Çek Keşidecileri
Vadesinden Önce Kapatılan
Vadeli Hesaplar
Geçici-Bloke İsim-Unvan Değişikliği
Vadeli Fark Faiz Verilenler

Kredi-Kontrol
Geri valörlü olarak yapılan kredi hesabı mahsup ve kapama işlemleri
Kredi Kapamaları
Kredi Riski
Kredi Faiz Kontrolü
Kredi borçlanma eğilim analizi
Teminat mektubu komisyonlarının izlenmesi

Personel Hesapları Kontrolleri
Kullanıcı Adı
Bilgisayar Kullanımı
Personel kullanıcı adı kontrolleri
Limit Komşuluğu Ödeme Kontrolleri
Personel Masraf Bildirim Kontrolleri
Personel Hesapları Havale/EFT kontrolleri
Kaydı Yaratan - Düzelten Analizi
Personel Hesapları Detayı/Aşırı Borçlanma
Kasa Karşılığı Personel Hesapları
Zimmete Geçirmede Suistimal Kontrolü

Döviz-Kontrol
Kur farklarının tespiti
Kur Rezervasyonları iptalleri
Kambiyo Zararları
FX İşlemleri

Virman-Kontrol
Gelen EFT'lerin izlenmesi
EFT Sıklık Analizi
Havale Sıklık Analizi
Yurtdışı giden havale işlemlerinin izlenmesi
Şüpheli işlem

İz Sürme Metodu
Dummy Kayıt Kontrolleri